แถลงข่าว » พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง

14 สิงหาคม 2019
132   0

14 ส.ค.62 :
(สำนักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ของหน่วยในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 23 หน่วย ซึ่ง กอ.รมน เป็น 1 ใน 3 หน่วยงานที่สามารถผ่านการประเมินเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

ในนามบุคลากร ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา รวมทั้งคุณธรรมด้านอื่นๆ ที่จะนำพาองค์กรให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ทั้งยังปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยมีปฏิญญา ดังนี้

ข้อหนึ่ง พวกเราจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข้อสอง พวกเราจะรักกัน สามัคคีกัน ช่วยเหลือกันในการทำงาน และ อยู่เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
ข้อสาม พวกเราจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรอย่างเคร่งครัด
ข้อสี่ พวกเราจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ข้อห้า พวกเราจะประหยัด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อหก พวกเราจะทำงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กอ.รมน.จะสร้างบุคลากรที่ดี มีความประพฤติปฏิบัติที่สะท้อน การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย เพื่อสร้างสังคมที่ดีต่อไป.