แถลงข่าว » สมาคมชาวปักษ์ใต้นำทีมลงช่วยผู้ประสบภัยปลาบึก

สมาคมชาวปักษ์ใต้นำทีมลงช่วยผู้ประสบภัยปลาบึก

22 มกราคม 2019
508   0

สมาคม ชมรมเครือข่ายชาวใต้ โดย

พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป ประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้ , พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์, ท่านประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้ , ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร ประธานสมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้ ,และกรมประชาสัมพันธ์
ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยปาบึก ในโครงการ รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยภัยปาบึก โดยมีคณะทำงานดังนี้
คุณเกรียงไกร พิณทอง เป็นหัวหน้าคณะ
-ดร.เชวงศักดิ์ ลักษณะวิลาศและคุณสนั่น ไชยสินโณ เป็นตัวแทน สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์
-คุณภิญโญ แก้วสุวรรณ เป็นตัวแทนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้
-คุณปุริมพัฒน์ รักสุริยะโชติ และคุณแสงเทียน พิณทอง เป็นตัวแทนสมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้
-ดร.อนันต์ ชูรักษ์ เป็นตัวแทน สมาคม ชมรมเครือข่ายชาวใต้ รวมคณะกรรมการ 25 คน และผู้ติดตาม 12คน โดยแบ่งการทำงานออกเป็น4 ชุด ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยปาบึก นำสิ่งของ เป็นกระเบื้อง ข้าวสาร เครื่องครัว และปัจจัยที่ได้รับจากโครงการรวมนำ้ใจไทย ช่วยวาตภัยปาบึกที่ร่วมจัดรายการถ่ายทอดสด รับบริจาคช่อง 11 NBT เมื่อวันที่10 มกราคม 2562 มามอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย จ.ชุมพร จ. นครศรีธรรมราช และ จังหวัด สงขลา ได้รับการประสานงานในพื้นที่ โดยกำนันยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยและ คุณสุนทร พรรณเผือก ป้องกันสาธารณะภัยจังหวัด
วันที่ 19 มกราคม 2562 ลงพื้นที่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ.เมืองนครศรีฯ, อ.พระพรหม, อ.ลานสกา อ.พรหมคีรี

วันที่ 20-21 มกราคม 2562 ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
1อ.เมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
2 อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
3 อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
5.อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
6.อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
7.อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8.อ.สิชล จ.นครศรีธรรรมราช
9.อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
10,อ.ระโนด จ.สงขลา
รวมพื้นที่ 3 จังหวัด การช่วยเหลือ รวม 1,680 หลังคาเรือน
โดยในแต่ละพื้นที่ จะมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิก อบต. มาร่วมในการส่งมอบ
ต้องขอบคุณผู้ประสานงานในพื้นที่ ขอบพระคุณผู้มีจิตศัทธาที่ร่วมบริจาค รวมถึงคณะกรรมการทีมงานทุกท่านที่มาร่วมในโครงการนี้
ขอบคุณ คุณสุรพล เลอวิศิษฎ์ คุณประวี่ แสงแก้ว คุณประดิษฐ์ อ่อนรักษ์ ผู้อยู่เบื้องหลังข้อมูลประสานงานโครงการ และต้องขอขอบพระคุณ ประธานสมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้ ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร ที่ออกค่าอาหารและที่พักให้กับคณะกรรมการพร้อมผู้ติดตามในครั้งนี้…
รายชื่อกรรมการ ลงพื้นที่ โครงการ
“รวมนำ้ใจไทย ช่วยวาตภัยปาปึก)
1.ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร
2.รศ.ดร.เชวงศักดิ์ ลักษณะวิลาศ
3.คุณเกรียงไกร พิณทอง
4.ดร.อนันต์ ชูรักษ์
5.คุณสนั่น ไชยสินโณ
6.คุณปุริมพัฒน์ รักสุริยะโชติ
7.คุณแสงเทียน พิณทอง
8.คุณชะเอม แก้วตาทิพย์
9.กำนันยงยศ แก้วเขียว
10.คุณเอกณรินทร์ จันทร์ชิด
11.คุณสุนทร พรรณเผือก
12.คุณสมควร รังสิมันตุชาติ
13.คุณเฉลียว คงตุก
14.คุณมัยซาราห์ เลาะลาเมาะ ผู้สื้อข่าว SPNEWSTHAILAND
15.กำนันเจริญ ชินวงศ์
16.คุณอนุวัตร บัวอ่อน
17 คุณมนชัย ดวงเพ็ญ
18.คุณกุลยา เทพิน
19.คุณวาณี พงศ์ยี่หล้า
20.คุณวิมล ทองวิลาศ
21.คุณภิญโญ แก้วสุวรรณ
22.คุณศุภกร ทันสิริมงคล
23.คุณธงชัย เพชรขำ
24.คุณดารารัตน์ ชูรักษ์
25.คุณวิภาวรรณ ทันสิริมงคล
ผู้ติดตามและนักข่าว 12 ท่าน
นายเกรียงไกร พิณทอง
หัวหน้าคณะ การลงพื้นที่โครงการ รวมนำ้ใจไทย ช่วยวาตภัยปาบึก ผู้รายงาน